ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost Linkman Media s.r.o., IČ: 27249492, se sídlem v Praze 6, Na Šťáhlavce 6, PSČ: 160 00, Česká republika, jako provozovatel webových stránek www.barlife.cz, www.barlifeevents.cz, www.justincase.cz, www.praguebarshow.cz, www.barlifeakademie.cz, www.mobilnibary.cz, a jakožto vydavatel tištěného periodika BARLIFE a BARLIFE BASIC BARTENDERS BOOK (dále jen „Média“) respektuje právo na ochranu osobních údajů. Pro účely těchto Zásad ochrany osobních údajů označuje termín „ Linkman media “ společnost Linkman media s.r.o., nebo jakékoli jiné osoby společností Linkman media s.r.o. ovládané nebo osoby společnost Linkman media s.r.o. ovládající nebo osoby ovládané osobou ovládající společnost Linkman media s.r.o. Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále rovněž jen „Nařízení“ nebo „GDPR“).

JAKÉ ÚDAJE SHROMAŽĎUJEME

V souladu s Nařízením Linkman media zpracovává osobní údaje, které uživatelé Médií, zejména čtenáři či návštěvníci, aktivně poskytují v rámci používání Médií.

Osobním údajem je každá informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (subjektu údajů). Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat odkazem na určitý identifikátor.

Společnost Linkman media může při poskytování svých služeb zpracovávat následující kategorie osobních údajů:

Osobní identifikační údaje:

 • Jméno a příjmení;
 • Datum narození;
 • Adresa trvalého pobytu;
 • Název obchodní firmy, sdružení či jiné právnické osoby nebo umělecké skupiny;
 • IČ, DIČ;
 • Adresa sídla nebo místa podnikání;
 • Fakturační adresa;
 • Identifikační údaje zástupce, kterou konkrétní osoba určí;
 • Identifikační údaje plátce;
 • Bankovní spojení;
 • Fotografie;
 • Uživatelské jméno a heslo;
 • Osobní popis nebo preference;

Kontaktní údaje:

 • E-mailová adresa;
 • Telefonní číslo;
 • Adresy na sociální sítě;

Údaje o užívání služeb a platební morálce

 • Druh a specifikace poskytnutých služeb a jejich cena;
 • Informace o platbě;

Údaje z komunikace mezi Linkman media a uživateli a jinou osobou

 • Zápisy osobní komunikace při osobním kontaktu;
 • Písemná a elektronická komunikace;
 • Zápisy z telefonických hovorů;
 • Záznamy z telefonických hovorů;

Údaje zpracovávané na základě souhlasu se zpracováním nebo na základě oprávněného zájmu

 • Informace o uživatelském chování webových stránkách Médií, odkazující webové stránky a cestu, kterou návštěvník webových stránek projde, včetně záznamů získaných z cookies;
 • Informace o proklicích, jaké produkty si návštěvník webových stránek Médií prohlížel;
 • Informace o počítači návštěvníka, IP adrese, datu, času, adrese webové stránky, ze které se návštěvník připojuje k webových stránkách Médií, o hledaných slovech, názvu souboru, prohlížeči, který při přístupu na webové stránky Médií použije, a o internetovém připojení, včetně údajů o operačním systému;
 • Údaje získané na základě průzkumů;
 • Kontaktní údaje v případě, že se nejedná o zákazníka Linkman media.

JAK OSOBNÍ ÚDAJE VYUŽÍVÁME A DOBA UCHOVÁNÍ

Vaše osobní údaje společnost Linkman media využívá zejména k následujícím účelům:

(a) k uzavření smlouvy o předplatném či jiných smluv, zejména o prodeji mechandisingu, vstupenek, starších čísel časopisů, a k realizaci transakcí s uživateli Médií;
(b) komunikaci s uživateli Médií a správě smluvního vztahu;
(c) analýze, hodnocení a zlepšování našich služeb uživatelům;
(d) řešení reklamací a stížností;
(e) plnění zákonných povinností; a 
(f) k informování o změnách a novinkách v poskytovaných produktech a službách a našich personalizovaných nabídkách. 

Společnost Linkman media uchovává osobní údaje jen po tu dobu, dokud trvá některý z výše uvedených účelů zpracování a následně jen po dobu a za podmínek v souladu s příslušnými právními předpisy.

V případě udělení souhlasu pro obchodní účely (vč. případného zpracování souborů cookies) a pro účely marketingového oslovení tato doba činí [10] let od udělení souhlasu nebo jeho obnovení. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy.

PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Právní základ, který společnosti Linkman media umožňuje zpracovávat osobní údaje, závisí na účelu, pro který dané osobní údaje zpracovává. Společnost Linkman media tedy v konkrétním případě může zpracovávat bez souhlasu uživatele osobní údaje, pokud:

Plnění ze smlouvy

 • je to nezbytné pro účely uzavření nebo plnění uzavírané smlouvy, včetně spravování jakékoli akce, ankety, soutěže pořádané společností Linkman media, odpovědí na dotazy uživatelů a komunikaci s nimi, nabízení spotřebitelských programů spravování preferencí uživatelů;

Plnění zákonných povinností

 • je to nezbytné ke splnění zákonných povinností (např. v oblasti účetnictví a daní);

Oprávněný zájem

 • je to nezbytné pro ochranu oprávněných zájmů společnosti Linkman media, např. v souvislosti s uplatňováním nároků z uzavřených smluv nebo v souvislosti analýzou a zlepšováním našich služeb;
 • subjekt údajů je naším smluvním partnerem, předplatitelem, čtenářem, klientem, účastníkem v soutěžích či jiných promo akcích, přičemž v takovém případě můžeme na základě oprávněného zájmu zpracovávat osobní údaje uživatele pro účely přímého marketingu, tj. nabídky produktů, informování o novinkách nebo jiných obchodních sděleních, a to osobně, telefonicky nebo e-mailem;
 • je to nezbytné za účelem zlepšení našich služeb, tedy, jde o naše obchodní zájmy, abychom lépe porozuměli potřebám uživatelů a očekáváním a zlepšili tak naše služby, Média a jeho součásti ve prospěch uživatelů jakožto spotřebitelů, včetně provádění analýz, měření spokojenosti a sbírání statistických dat;
 • je to nezbytné pro umožnění fungování Médií, zejména pro řádné zobrazení obsahu, vytvoření a zapamatování objednávek, přihlašovacích údajů, personalizace, parametrů zařízení uživatele, včetně rozlišení displeje, obrazovky apod., testování nových nápadů, zjišťování reakcí na reklamní kampaně, zjišťování, jak se uživatel dozvěděl o internetových stránkách.
 • je to nezbytné pro prevenci podvodů.
 • je to nezbytné pro ochranu Médií, abychom je uchovávali zabezpečené a chráněné a zajistili jejich řádné fungování a neustálé zdokonalování.

Souhlas

Se souhlasem pro obchodní účely, tj. pro nabídku produktů, informování o novinkách nebo jiných obchodních sděleních, společnost Linkman media ode dne 25. 5. 2018 zpracovává osobní údaje subjektu primárně pro vytvoření vhodné nabídky produktů a služeb společnosti Linkman media nebo třetích stran a to v souvislosti s oslovením zákazníka, a to telefonicky, písemně, prostřednictvím veškerých prostředků internetové reklamy a formou elektronické komunikace prostřednictvím kontaktních údajů. Proto si společnost Linkman media bude rovněž o uživatelích, kteří tento souhlas udělí, vytvářet a uchovávat údaje o jejich typovém chování při využívání služeb a produktů společnosti Linkman media a vytvářet a uchovávat anonymizované analýzy chování. Veškeré tyto činnosti jsou nezbytně nutné pro oslovení zákazníků s vhodným marketingovými nabídkami.

Rovněž je společnost Linkman media se souhlasem uživatele oprávněna zpracovávat kontaktní údaje za účelem marketingového oslovení. U subjektů, které udělily souhlas s marketingovým oslovením prostřednictvím elektronického kontaktu, zpracovává společnost Linkman media s jejich souhlasem po dobu uvedenou v souhlasu kontakty, které jí subjekt dá k dispozici pro účely marketingového oslovení s nabídkou služeb a produktů Linkman media. Pokud je tento souhlas udělen prostřednictvím internetových stránek provozovaných společností Linkman media, jsou společně s těmito kontakty zpracovány i údaje z cookies společnosti Linkman media, které jsou umístěny na internetových stránkách, na kterých byl tento souhlas udělen. To však pouze v případě, že má subjekt cookies ve webovém prohlížeči povoleny.

Uživatel může souhlas s tímto využitím osobních údajů kdykoliv odvolat zasláním informace o odvolání souhlasu na náš e-mail Linkman media nebo písemně na výše uvedené adrese společnosti Linkman media.

Pro obchodní sdělení společnosti Linkman media nebo třetích stran používá společnost Linkman media formu e-mailu. Z obchodních sdělení je vždy zřejmé, že společnost Linkman media je jejich odesílatelem. Obchodní sdělení může společnost Linkman media zasílat buď na kontakty osob, které uzavřely Smlouvu o využívání portálu na základě oprávněného zájmu společnosti Linkman media, a to do doby než uživatel vysloví nesouhlas, nebo na základě výslovného souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely. V zaslaných obchodních sděleních je uveden rovněž kontakt pro odmítnutí zasílání těchto sdělení.

Se souhlasem uživatele s využitím cookies je společnost Linkman media oprávněna dodávat behaviorálně cílenou internetovou reklamu na produkty služby, které by mohly uživatele zajímat na základě jeho předchozího chování; zobrazit uživatelům inzeráty a obsah na platformách sociálních médií; zasílat doporučení, marketingová sdělení či obsah na základě profilu a zájmů uživatele a přizpůsobit uživateli služby.

Datum účinnosti souhlasu se zpracováním osobních údajů pro výše uvedené účely je uvedeno v textu souhlasu. Poskytnutí souhlasu k obchodním účelům je dobrovolné a uživatel jej může kdykoliv odvolat. Pro obchodní účely mohou být na základě souhlasu zpracovány veškeré kategorie údajů uvedené v sekci JAKÉ ÚDAJE SHROMAŽĎUJEME těchto Zásad pro ochranu osobních údajů, a to po dobu, po kterou je společnost Linkman media oprávněna tyto údaje evidovat pro účely poskytování služeb, plnění zákonných povinností a ochranu svých oprávněných zájmů, nejdéle však do odvolání souhlasu nebo uplynutí doby, na kterou byl souhlas udělen. Pokud uživatel údajů svůj souhlas odvolá, není tím dotčeno zpracování jeho osobních údajů ze strany společnosti Linkman media pro jiné účely a na základě jiných právních titulů, v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů.

KDO DATA SHROMAŽĎUJE?

Správcem a zpracovatelem osobních údajů poskytnutých uživateli na základě užití Médií či uzavření jakékoliv smlouvy či poskytnutí jakéhokoliv osobního údaje pro stanovený účel, je Společnost Linkman media s.r.o..

KOMU MŮŽEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE POSKYTNOUT

Osobní údaje můžeme poskytnout:
(a) poskytovatelům služeb, kteří nám poskytují své služby související s naší činností, zejména zprostředkovatelům plateb, osobám pomáhajícím nám se správou smluv a vzájemně uplatňovaných nároků na plnění nebo kteří tisknou a doručují písemnosti; poskytují nám digitální služby a služby internetového prodeje, jako jsou monitoring sociálních médií, webové analýzy a vyhledavače, nástroje zpracování obsahu generovaného uživatelem;
(b) jiným osobám v souladu s příslušnými právními předpisy (např. oznámení finančním úřadům v případech stanovených zákonem, policii v rámci šetření trestné činnosti apod.).

Se souhlasem uživatele můžeme osobní údaje e třetími osobami sdílet pro přímé marketingové účely.

Našim partnerům můžeme sdělit osobní údaje, pokud byly služby či produkty spoluvytvořeny společností Linkman media a jeho partnerem. V takovém případě budou Linkman media a daný partner zpracovávat osobní údaje uživatele každý pro své účely a dle svých vlastních zásad pro nakládání s osobními údaji.

KATEGORIE PŘÍJEMCŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost Linkman media při plnění svých závazků a povinností může využívat odborné a specializované služby jiných subjektů. Pokud tito dodavatelé zpracovávají osobní údaje předané od společnosti Linkman media, mají postavení zpracovatelů osobních údajů a zpracovávají osobní údaje pouze v rámci pokynů od společnosti Linkman media a nesmí je využít jinak. Jde zejména o správu IT systémů, internetovou reklamu nebo obchodní zastoupení, činnost znalců, advokátů, auditorů, případně o vymáhání dlužných pohledávek.

Společnost Linkman media každý takový subjekt pečlivě vybírá a s každým uzavírá smlouvu o zpracování osobních údajů, ve které má zpracovatel stanoveny přísné povinnosti k ochraně a zabezpečení osobních údajů. Seznam zpracovatelů je dostupný na vyžádání na e-mailové adrese barlife@barlife.cz. Zpracovávat osobní údaje mohou jak společnosti se sídlem na území České republiky, tak se sídlem v členském státě EHP nebo tzv. státech bezpečných. K předání a zpracování osobních údajů v zemích mimo území Evropské unie dochází vždy v souladu s platnou legislativou. V případě přenosů mimo EHP zajistíme ochranu osobních údajů prostřednictvím uzavření příslušných smluvních doložek nebo prostřednictvím jiných odpovídajících záruk v souladu s GDPR.

Společnost Linkman media v rámci plnění svých zákonných povinností předává osobní údaje správním orgánům a úřadům stanoveným platnou legislativou.

SOUBORY COOKIES

Cookies jsou malé datové soubory, které jsou nezbytné pro správnou funkci webových stránek Médií, a které proto umísťujeme do počítače uživatele, tak jako většina internetových stránek. Jedná se o textové soubory, které internetové stránky ukládají do počítače uživatele nebo mobilního zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky uživatel začne využívat.

Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony a nastavení, které na nich uživatel provedl. Tyto údaje tedy není třeba zadávat znovu při opětovné návštěvě stránek a přechodem mezi jednotlivými sekcemi webu.

V případě, že má uživatel ve svém webovém prohlížeči povoleny cookies, využíváme také pro sběr statistických údajů a personalizaci reklam, abychom mohli dále vylepšovat naše stránky a zdokonalovat tak služby, které nabízíme. Informace o tom, jak náš web používáte, proto sdílíme se svými partnery působícími v oblasti inzerce a analýz, a to konkrétně se společností Google. O tom, jak Google nakládá se soubory cookies, se můžete dočíst na https://www.google.com/policies/technologies/cookies/.

V případě nesouhlasu s používáním cookies a údajů získaných prostřednictvím našich internetových stránek, které využívají technologie cookies pro účely uvedené výše, má uživatel možnost:

(a) zablokovat používání technologie cookies příslušným nastavením svého internetového prohlížeče nebo jiného počítačového programu (tj. uživatel nastaví svůj internetový prohlížeč nebo jiný počítačový program tak, aby blokoval, resp. zakazoval/nepovoloval, použití technologie cookies); nebo (b) uživatel může svůj souhlas i bezplatně odvolat, a to buď prostřednictvím zaslání emailu na adresu: barlife@barlife.cz, dopisem na adresu společnosti Linkman media.

PRÁVA UŽIVATELE MÉDIÍ

V souvislosti se zpracováním osobních údajů má uživatel zejména tato práva: (a) právo na jasné, transparentní a srozumitelné informace o tom, jak společnost Linkman media používá osobní údaje a jaká jsou jeho práva;
(b) právo na přístup k osobním údajům a poskytnutí dalších informací souvisejících s jejich zpracováním ze strany společnosti Linkman media;
(c) právo na opravu nesprávných a neúplných osobních údajů;
(d) právo na vymazání osobních údajů, především pokud (i) již nejsou dále potřebné pro další zpracování; (ii) uživatel odvolal souhlas k jejich zpracování; (iii) uživatel oprávněně namítal jejich zpracování; (iv) byly zpracovány nezákonně; nebo (v) musejí být vymazány podle právních předpisů;
(e) právo na omezení zpracování osobních údajů, pokud (i) uživatel napadne správnost osobních údajů po dobu, dokud společnost Linkman media neověří jejich správnost; (ii) zpracování je protizákonné; (iii) společnost Linkman media je už nepotřebuje, ale údaje potřebujete uživatel pro účely uplatnění svých právních nároků nebo (iv) uživatel namítá proti jejich zpracování po dobu, dokud společnost Linkman media neověří, zda její oprávněné důvody převažují nad zájmy uživatele;
(f) právo podat námitky proti zpracovávání osobních údajů v případě, že je společnost Linkman media zpracovává (i) pro účely přímého marketingu nebo (ii) pro účely našich oprávněných zájmů;
(g) právo získat své osobní údaje a přenést je k jinému poskytovateli služeb;
(h) právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7; www.uoou.cz

Pokud bude uživatel chtít uplatnit jakékoliv výše uvedené právo, kontaktujte nás prosím s využitím e-mailové adresy barlife@barlife.cz.

ZABEZPEČENÍ

Pro zajištění bezpečnosti a důvěrnosti osobních údajů, která je pro společnost Linkman media mimořádně důležitá, tato využívá technická a organizační opatření zejména na ochranu před neoprávněným přístupem k údajům a jejich zneužitím, zajištění bezpečnosti našich IT systémů i obnovu dat v případě incidentu. Kde je to vhodné, využíváme na ochranu Vašich údajů šifrování. Všechna opatření pravidelně vyhodnocujeme a aktualizujeme.

Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i v elektronických informačních systémech, které podléhají fyzické, technické i procedurální kontrole. Za účelem ochrany dat máme nastavený bezpečnostní mechanismus zahrnující technická, organizační a personální opatření a stejnou úroveň ochrany požadujeme také od našich zpracovatelů. Společnost Linkman media se za tímto účelem řídí vnitřní Směrnicí pro nakládání s osobním údaji.

ODKAZY NA JINÉ SPOLEČNOSTI

Média mohou obsahovat odkazy na jiná média, zejména webové stránky třetích stran. Vezměte prosím na vědomí, že na těchto médiích třetích stran mají vlastní zásady ochrany osobních údajů, kterými by se chování uživatele mělo řídit, a které Linkman media nemůže žádným způsobem ovlivňovat, ani za ně zodpovídat.

ZMĚNY ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Vyhrazujeme si právo tyto Zásady ochrany osobních údajů kdykoli změnit. Na všechny změny však budete upozorněni oznámením nového data poslední změny v horní části zásad ochrany osobních údajů, přičemž od Vás budeme potřebovat souhlas s těmito změnami.

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Kontaktní osobou pro oblast zpracování osobních údajů společnosti Linkman media je Martin Kraut, jednatel společnosti Linkman media.

KONTAKT

Plná verze Zásad ochrany osobních údajů dostupná v sídle společnosti Linkman media.

Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně zpracování Vašich osobních údajů, potřebujete jakoukoliv jinou související pomoc nebo chcete uplatnit svá práva, obraťte se prosím na odpovědnou osobu pro oblast ochrany osobních údajů, a to e-mailem na adresu barlife@ barlife.cz.

Tyto Zásady jsou účinné od 25. 5. 2018 a jsou vydány v souladu s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů za účelem zajištění informační povinnosti Linkman media jako správce dle čl. 13 GDPR.